Moja Muzyka dla Pokoju

Moja Muzyka dla Pokoju

SPIS TREŚCI:
I. Wprowadzenie- geneza
II. Cele programu
III. Adresaci programu i organizacja
IV. Treści programu
V. Metody i formy pracy- Procedury osiągania zamierzonych celów
VI. Przejawy oczekiwanych rezultatów

I. Wprowadzenie

MY MUSIC FOR PEACE to program wychodzący naprzeciw podstawowej potrzebie wszystkich narodów świata - pragnieniu życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa.
Program łączy obywateli różnych krajów poprzez muzykę, która służy urzeczywistnianiu wizji pokoju na świecie i położenia kresu wszelkiej przemocy.

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału muzyki do pozytywnego wpływania na ludzi w kierunku łagodzenia emocji, zmniejszania poziomu frustracji i agresji, otwarcia się na potrzeby innych ludzi, empatii, inspirowania działań na rzecz pokoju.

Geneza:
Program rozpoczął się od akcji w dniu 1 września 2008r w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej i uczczeniem pamięci jej ofiar oraz ofiar innych tragicznych wydarzeń, które rozegrały się we wrześniu,
w szczególności zamachu w WTC i tragedii w Biesłanie.
Do obywateli różnych krajów skierowany został apel, aby połączyli pamięć o bohaterach z pragnieniem pokoju, zaprzestania wojen i wszelkiej przemocy i zadedykowali temu pragnieniu wybrany przez siebie utwór muzyczny.

Obecnie program ma dwie formy uczestnictwa:

1. Jako odbiorca muzyki dla którego "my music" (moja muzyka) oznacza muzykę - utwór, wykonawcę, gatunek - którą lubi, którą uważa za ważną dla siebie.
Słuchając zatem swojej muzyki, delektując się nią, kieruje swoje myśli ku wizji pokoju, zaprzestania wojen i przemocy. W ten sposób łączy się z innymi ludźmi pragnącymi pokoju, przez co umacnia wspólne przekonanie i dążenie do położenie kresu wojnom i przemocy.

2. Jako artysta. "My music" (moja muzyka) czyli taka, którą tworzy i wykonuje dla innych. Dedykując utwór lub koncert idei pokoju na świecie jednoczy słuchaczy w tym pragnieniu, tworząc nowy, szczególny rodzaj więzi.

Przemoc jest zjawiskiem powszechnym - nie tylko podczas masowych aktów takich jak wojna czy ataki terrorystyczne, lecz istniejącym na każdym kroku i w każdej skali, w każdym wieku.
Na całym świecie podejmowane są działania, których celem jest położenie kresu przemocy, jako zjawisku globalnemu. Pomimo wielkiej liczby i różnorodności tych działań, rośnie skala przemocy, która deprawuje człowieka jako gatunek, istotę inteligentną i staje się zagrożeniem dla życia planety.
Program stwarza pole dla nowych inicjatyw, wielokierunkowych działań i szerokiej dyskusji o tym, czym jest przemoc, dlaczego tak ważne jest poznanie jej mechanizmów i czym jest muzyka, jak posłużyć się nią, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia programu.

II. Cele

Cel ogólny

Zmniejszenie skali przemocy, integracja obywateli świata poprzez wykorzystanie muzyki jako środka stwarzającego w świadomości człowieka i społeczeństwa harmonijny, pokojowy model współistnienia.

Cele szczegółowe

1. Tworzenie pozytywnych wzorców, kreowanie autorytetów, popularyzowanie postaw pokojowych.
2. Pielęgnowanie i utrwalanie pamięci o ofiarach wojen i wszelkich aktów przemocy.
3. Kształtowanie charakteru i odbudowa ogólnoludzkich wartości wśród młodzieży
4. Integracja i zwiększenie skuteczności działań na rzecz pokoju i zmniejszenia przemocy
5. Budowanie postaw obywatela świata, poczucia odpowiedzialności za losy planety
6. Popularyzacja i rozwój sztuki niosącej przesłanie pokoju
7. Promowanie muzyki o wysokich walorach artystycznych, rozwój świadomości kulturalnej
8. inspirowanie młodych ludzi do rozwijania talentów artystycznych

III. Adresaci
Program adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, głównie do młodzieży

- odbiorcy sztuki, szczególnie muzyki różnych stylów
- uczniowie, studenci
- artyści, muzycy,
- młodzież uzdolniona muzycznie
- nauczyciele. pedagodzy
- animatorzy kultury, pisarze, poeci, literaci
- reżyserzy, twórcy filmów, aktorzy
- dziennikarze, reporterzy
- politycy
- organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz pokoju i środowiska
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby odbywające karę

IV. Treści

1. Muzyka jako nośnik postaw pokojowych. Kultura muzyczna. Różne gatunki muzyczne. Powszechny zwrot "muzyka łagodzi obyczaje" ma swoje głębokie uzasadnienie w historii kultury i życia społecznego. Od początku dziejów człowieka muzyka otwiera drzwi do porozumienia zwłaszcza tam, gdzie zawodzą wszelkie werbalne próby znalezienia kompromisu. jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie wykorzystania możliwości muzyki dla wspierania działań na rzecz pokoju na Ziemi.
Każdy gatunek muzyki sprzyja takim działaniom, niewłaściwa jest tylko muzyka, która propaguje treści krzywdzące innych ludzi, powoduje destrukcję i zniszczenie form życia.
Muzyka łagodzi obyczaje przez rodzaj emocji, jakie wzbudza w człowieku, przez docieraniedo właściwych ludzkiej naturze pozytywnych i szlachetnych odruchów empatii i czynienia dobra.
Ta możliwość istnieje w każdym gatunku muzycznym.
Program zakłada kształtowanie świadomości muzycznej. Rozwijanie zdolności do odbioru muzyki i innych form sztuki o wysokich walorach artystycznych

sprzyja rozwojowi wrażliwości i otwieraniu się na potrzeby drugiego człowieka.
Celem jest uzewnętrznianie i rozwój wartości artystycznych w różnych gatunkach muzycznych.
Społeczeństwo słucha muzyki, którą podają media, uznając ją za ważną i wartą słuchania, bez podejmowania wysiłku dogłębnego wsłuchiwania się i oceny w oparciu o własne odczucia.
Rozwój wiedzy o muzyce będzie prowadził do świadomego wyboru muzyki zamiast bezwolnego poddawania się masowej propagandzie.
Utwory muzyczne, które w świadomości społecznej funkcjonują jako "ikony" przesłania pokoju spełniają ogromną i pozytywną rolę w podtrzymywaniu i wzmacnianiu pragnienia pokoju na świecie.

2. Coroczny festiwal muzyczny. 1-6 sierpnia. Rocznica ataków nuklearnych na Hiroszimę i Nagasaki Międzynarodowe wydarzenie kulturalne organizowane każdego roku w dniu 6 sierpnia w związku z rocznica ataków nuklearnych na Hiroszimę I Nagasaki w kontekście II Wojny Światowej.
Stałymi punktami festiwalu będą:
a) Spektakularny koncert udziałem wielkiego artysty dla wielotysięcznej publiczności. Platforma wybudowana zostanie na rzece.
b) Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja, w której wezmą udział zarówno autorytety naukowe jak i osobistości reprezentujące różne środowiska.
c) Przyznanie nagrody MY MUSIC FOR PEACE. Nagrodę otrzymywać będą artyści reprezentujący różne style muzyczne d) Imprezy towarzyszące

3. Nagroda MY MUSIC FOR PEACE

Będzie przyznawana muzykom, których twórczość inspiruje i wspiera działania na rzecz pokoju. Otrzymają je artyści z różnych krajów świata. Nagrody zostaną przyznane także pośmiertnie.
Zostanie powołany komitet przyznający nagrody, ustalający kryteria. Nagroda stanie się czynnikiem propagującym zarówno samą ideę muzyki dla pokoju, jak i dokonania artystyczne kandydatów do tej nagrody.
Będzie także przyciągać uwagę środowisk artystycznych i wielbicieli muzyki różnych gatunków gromadzić młode pokolenie wokół idei My Music for Peace oraz inspirować artystów do tworzenia muzyki pozytywnie oddziałującej na społeczeństwo.

4. Centrum MY MUSIC FOR PEACE
Obiekt, który ma łączyć funkcję muzeum, pomnika i biblioteki i upamiętniać dokonania artystów, których twórczość przyczyniała się do budowania postaw pokojowych, przeciwdziałania przemocy.
Jako pomnik będzie przedstawiał odlane z metalu postaci wielkich twórców XX wieku, autorów muzyki i innych form sztuki, literatury, filozofów, których wizerunki i nazwiska funkcjonują jako rozpoznawalne w Polsce I na świecie ikony muzyki, wszelkiej twórczości artystycznej dla pokoju.
Ich sylwetki zostaną umiejscowione w kręgu, w postaci siedzącej na ławkach, aby można było usiąść obok. Jako pierwszy powstanie krąg muzyków, wśród których znajdą się m.in. John Lennon, Jimmy Hendrix, Bułat Okudżawa, Luis Armstrong, Czesław Niemen, Jacek Kaczmarski, Grzegorz Ciechowski, Marek Grechuta.
Istnieje także ogromny walor turystyczny tego przedsięwzięcia - wiele znakomitych osobistości ze świata sztuki zechce odwiedzić miejsce poświęcone pamięci wielkich twórców, złożyć im hołd . Będą przybywać do miasta w każdej porze roku, przyciągani przez samo miejsce a nie tylko przez rocznice czy wielkie wydarzenia.
Poznają też wspaniałych polskich twórców, którzy być może nie są znani, ale zasługują na światową sławę.

5. Edukacja, wychowanie społeczeństwa dla pokoju.
Program zakłada wielokierunkowe działania edukacyjne na każdym szczeblu kształcenia, zapoczątkowanie tworzenia specjalnych programów edukacyjnych.
Kryzys w edukacji jest faktem bezspornym - odnosi się to do sfery wychowawczej, sfery świadomości, dojrzałości, zapewnienia naszej planecie bezpieczeństwa.
Jest to istotne zarówno w świetle ciągle trwających konfliktów zbrojnych jak i zagrożeń ekologicznych i wszelkich innych niebezpieczeństw.
Równie bezspornym faktem jest bezwzględna konieczność i uznanie za najwyższy priorytet dołożenie wszelkich starań, by rzeczywiście kształtować postawy pokoju, tolerancji, empatii, zrozumienia i poczucia odpowiedzialności za losy planety. Celem działań edukacyjnych jest także doprowadzenie do zmniejszenia się ilości słownictwa wulgarnego i obrazów przemocy w filmach, grach, w muzyce słuchanej przez młodzież.

6. Dziennikarstwo- rola reporterów - misjonarzy sumienia. Powszechny, łatwy i bezpośredni dostęp do informacji o wydarzeniach na całym świecie jest jednym z najważniejszych atrybutów współczesnego świata.

Internet i telewizja sprawiają, że obywatele są niemal naocznymi świadkami zarówno dobrych, radosnych chwil jak i wielkich tragedii. Zanim informacje te zostaną przekazane społeczeństwu, są zdobywane i dostarczone przez reporterów i dziennikarzy. Gdyby nie ich poświęcenie i nadzwyczajna odwaga w obliczu zagrożenia życia, świat nigdy nie dowiedziałby się o wielu dramatach, nieprawościach i zbrodniach. Wielu dziennikarzy oddało życie przekazując ludziom prawdę, budząc sumienie, wielokrotnie powodując skuteczną pomoc. Możliwość niemal bezpośredniego obserwowania tego, co się dzieje nawet w najodleglejszych miejscach łączy ludzi, stwarza poczucie jedności, przyczynia się do zachowania i pielęgnowania empatii, życzliwości i solidarności - tych wartości, które są przeciwwagą dla powszechnych w dzisiejszych czasach przemocy, cynizmu, znieczulicy.
Ta możliwość pomaga naszemu gatunkowi zachować ludzką twarz.

V. Metody i formy pracy- procedury osiągania celów

1. Działania kulturalne artystyczne

a) Organizacja festiwali, koncertów i recitali o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak międzynarodowym pod hasłem MY MUSIC FOR PEACE.
Wykonawcy mają reprezentować różne style gatunki muzyczne. Wydarzenia te będą organizowane zarówno w salach koncertowych jak i na otwartej przestrzeni.
b) Prowadzenie warsztatów muzycznych zarówno dla tych, którzy wiążą swoje życie z zawodem artysty, jak i osób, które chciałyby nauczyć się grać na instrumencie, śpiewać. Będą sprzyjać rozwinięciu świadomości muzycznej, ogólnemu umuzykalnieniu społeczeństwa, oddziaływać terapeutycznie.
c) Prowadzenie warsztatów terapii poprzez muzykę. Warsztaty skierowane zarówno dla osób zajmujących się dziećmi, młodzieżą, osobami chorymi i niepełnosprawnymi z racji wykonywanego zawodu, jak i dla wszystkich zainteresowanych. Terapia muzyką sprzyjawyciszeniu i postawom pokojowym, pozwala lepiej poznać siebie i rozwijać własny potencjał. Łagodzi objawy agresji, pomaga radzić sobie ze stresem, co przyczynia się do zmniejszenia przemocy. Poprzez wspomaganie edukacji wspomaga budowanie modelu życia w pokoju.
d) Organizowanie wystaw, prezentacji multimedialnych. Wszelkie sposoby dotarcia do odbiorcy poprzez różne formy sztuki sprzyjające kształtowaniu postaw pokojowych.
e) Propagowanie wiedzy o muzyce, prezentowanie największych dokonań artystycznych twórców różnych gatunków. Będzie się dokonywać poprzez spotkania, zwiększenie ilości przekazów w mediach, w interesujący, atrakcyjny sposób.

2. Organizacja konferencji o zasięgu lokalnym i międzynarodowym i szerokim zakresie tematycznym. Zagadnienia:

Prawa człowieka. Prawo ludzi do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa
a) Rozbudzanie świadomości i zainteresowania tematyką poszanowania praw człowieka
b) Popularyzacja wiedzy o warunkach życia i poszanowaniu praw obywateli różnych narodów
Wojna, terroryzm i przemoc. Interdyscyplinarne podejście do problemu
a) Zrozumienie mechanizmu przemocy oraz powiększania się skali zjawiska
b) Przemoc a biologiczne i psychologiczne uwarunkowanie egzystencji człowieka

Przemoc wśród młodzieży. Problem edukacyjny. Uwarunkowania stosowania przemocy
a) Obniżanie się wieku sprawców przemocy
b) Brak poczucia bezpieczeństwa, jakie powinni stworzyć dorośli

Zagrożenie zagładą nuklearną ludzkości i przyszłość naszej planety
a) Realność zagrożenia zagładą. Rola rządów państw i pojedynczych obywateli
b) Odpowiedzialność współczesnego pokolenia za przyszłe losy planety
Rola muzyki w budowaniu świadomości Ziemi jako wspólnego domu

3. Działania edukacyjne

a) konkursy tematyczne dla młodzieży na różnych szczeblach kształcenia
b) konkursy artystyczne - plastyczne, muzyczne, literackie My Music for Peace
c) organizowanie spotkań w szkołach z artystami, znanymi osobistościami - ich celem będzie zainteresowanie młodzieży
zagadnieniem pokoju na świecie i zachęcenie jej do poszukiwań informacji, zdobywania wiedzy w tym zakresie, zainspirowania do działań propagujących ideę życia bez przemocy
d) zainicjowanie programów edukacyjno wychowawczych - kształtowanie modelu życia bez przemocy, w duchu pokoju
e) organizowanie zjazdów dla młodzieży stanowiących forum wymiany doświadczeń, poglądów, nawiązywaniu nowych kontaktów i integrowania i inicjowania nowych działań na rzecz pokoju
f) organizowanie festiwali artystycznych dla młodzieży MY MUSIC FOR PEACE w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
g) warsztaty - zrozumienie mechanizmu przemocy i agresji,.

VI. Przejawy oczekiwanych rezultatów

1. Wzrost zainteresowania muzyką prezentującą wysokie walory artystyczne i duchowe.
2. Wzrost zaangażowania młodzieży w działalność na rzecz pokoju i zmniejszenia skali przemocy
3. Pojawienie się i rosnąca popularność "mody na łagodność" obyczajów
4. Pojawienie się programów edukacyjnych, filmów, pozycji książkowych i wszelkich przekazów propagujących pokój, uatrakcyjniających postawy pokojowe
5. Zwiększenie się liczby koncertów dedykowanych idei pokoju, konkursów, dyskusji
6. Odnotowanie zmniejszenia się zjawiska przemocy w szkołach objętych programem
7. Zaangażowanie młodzieży w problematykę pokoju
8. Zwiększenie udziału obywateli w sprawach społecznych, w dyskusji, wzrost świadomości tematu
9. Zmniejszenie ilości słownictwa wulgarnego i obrazów przemocy w muzyce, filmach, grach
10. Pojawienie się gier bez przemocy, z nastawieniem na rozwój, dobro wszystkich obywateli
MY MUSIC FOR PEACE
Dla Tybetu

Pięćdziesiąta rocznica pokojowego powstania narodu tybetańskiego przeciwko represjom komunistycznych Chin w Tybecie.

"Nie mam wątpliwości, że nastanie sprawiedliwość dla sprawy Tybetu jeśli będziemy kontynuować postępowanie drogą prawdy i działań bez przemocy"
Fragment przemówienia Dalai Lamy podczas uroczystości w Dharamsali poświęconej pamięci ofiar chińskiej okupacji Tybetu.

Zadedykuj twoją muzykę pragnieniu wolności dla Tybetu.

Dalailama wybrał formę protestu bez przemocy, wierząc w pokojowy sposób do uwolnienia swojego narodu od prześladowań rządu chińskiego.
Jeśli solidaryzujesz się z DalaiLamą i z jego narodem, zadedykuj swoją ulubioną muzykę pragnieniu wolności dla Tybetu. Po prostu, wybierz muzykę, którą kochasz i cenisz, która napełnia twe serce radością i nadzieją i słuchaj jej, koncentrując swoje myśli na pragnieniu wolności dla Tybetu.
Być może zastanawiasz się, czy to pomoże. Pamiętaj, że im więcej ludzi pragnie tego samego i im silniejsze jest to pragnienie, tym bliższe jest jego spełnienie.
Przez chwilę, w której słuchasz swojej muzyki, spróbuj BYĆ z tymi ludźmi, BYĆ z DalaiLamą i jego wiarą w Pokój. "Oby wszystkie czujące istoty żyły w pokoju i doświadczały szczęścia". Dalai Lama

Wrzesień 2008. Ogólnoświatowa akcja. Muzyka przemówi dla pokoju.

Słuchając muzyki poświęć swoje myśli pragnieniu pokoju na świecie, zaprzestania wojen i przemocy. Radość niesiona muzyką wzmocni nasze pragnienie i połączy ludzi z różnych krajów.

Akcja została objęta Patronatem Medialnym Polskiego Radia PiK

Ludzie z różnych krajów połączą swoje pragnienie pokoju, zaprzestania wojen i przemocy na świecie poprzez doświadczenie radości niesione ukochaną muzyką.

Wrzesień Mija kolejna rocznica wybuchu II Wojny Światowej Rocznica zamachu na WTC Rocznica tragedii w Biesłanie.
Słowo "wojna" powinno już dawno przejść do historii. Nie przeszło. W dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, które z samego założenia służą idei pokoju wybuchł krwawy konflikt w Gruzji.

W Tybecie nadal łamie się prawa człowieka, pomimo Olimpiady
Toczą się wojny w Afganistanie i w Iraku
Cięgle trwają konflikty w Afryce i innych częściach świata

1 września to dzień dla Polaków szczególny.
Pamiętamy o bohaterach, o cierpieniach naszego narodu, o cierpieniu narodów świata.
Tym razem połączmy pamięć o bohaterach z głębokim pragnieniem pokoju, zaprzestania wojen i wszelkiej przemocy na świecie.

Wzmocnijmy to pragnienie, dedykując mu swoją ulubioną muzykę. Muzykę, która sprawia przyjemność, którą naprawdę kochamy. Każda muzyka jest właściwa, bo właściwa jest radość, przyjemność, jakiej doznajesz słuchając lub wykonując ją. Niewłaściwa jest tylko ta muzyka, która zawiera przesłanie sprzeczne z ideą pokoju, dobrej woli i wzajemnego porozumienia.
Słuchaj, zatem, śpiewaj, tańcz, doświadczaj radości tak jak zwykle przy ulubionej muzyce, ale w tym dniu poświęć chociaż jeden utwór, zadedykuj go pragnieniu pokoju dla świata. Niech twojej radości towarzyszy myśl, intencja, modlitwa, czy medytacja.

Jeden utwór.
Tylko tyle.
To tak niewiele
Powiedz o tym znajomym, niech słuchając muzyki poświęcą swoje myśli pragnieniu zaprzestania wojen i przemocy na świecie.

Podziel się z nami i z innymi swoją muzyką.
Napisz, jakiej muzyki chcesz posłuchać tak, wraz z nią w świat poszła wola pokoju i pojednania.

Można też zorganizować występ, koncert Zwracamy się też do uczniów W czasie akademii szkolnej, gdy zwykle poświęcamy jej część wrześniowej rocznicy poprzez wiersze i piosenki o tematyce antywojennej zróbcie drobną zmianę Dołączcie utwór, który po prostu lubicie, wybierzcie go wspólnie.

Do Was należy przyszłość świata.

Pomyślcie. Jaki będzie ? Jaki jest ?

Czyżby POKÓJ na świecie był już tylko mitem ? Czy nie może stać się rzeczywistością ?
Słowo, myśl, intencja może wyrządzić wiele zła. Wojny przecież nie rodzą się same, nie powstają znikąd. To wola, myśl, czyjaś zgubna intencja wcielona w czyn.

Słowo, myśl, intencja może zdziałać także wiele dobrego.
Padło wiele słów na temat pokoju, ale można uczynić coś jeszcze.

Teraz niech przemówi MUZYKA. TWOJA UKOCHANA MUZYKA

Muzyka ma ogromną moc.
To międzynarodowy język serca i nie słucha żadnych zakazów i rozkazów.
Niech wzmocni nasze PRAGNIENIE pokoju, nasze przekonanie, że POKÓJ JEST MOŻLIWY
Niech siła tego przekonania połączy się z radością, jakiej doświadczasz słuchając ulubionej muzyki.

Akcja ma charakter ogólnoświatowy.
Liczymy też na Ciebie. Napisz, podziel się tą informacją z ludźmi, którymi znasz, także w innych krajach.
Przetłumacz to przesłanie na znany Ci obcy język i podziel się z nami.
Może masz jakiś jeszcze pomysł dotyczący akcji ?
Czekamy na Ciebie, na Twoje pomysły, na Twoją muzykę