Status Fundacji

STATUT FUNDACJI "BORYNA" CENTRUM TERAPII DŹWIĘKIEM I MUZYKĄ ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Fundacja ?CENTRUM TERAPII DŹWIĘKIEM I MUZYKĄ IMIENIA RAHULA SAKYAPUTRY? zwana dalej ?Fundacją? ustanowiona została przez Andrzeja Borynę, Mirosławę Annę Borynę i Krystynę Wiśniewską, zwanych dalej ?Fundatorami?, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Toruniu ul. Szczytna 12/1 przez notariusza Iwonę Marię Liberadzką w dniu 29 listopada 2004 r., repertorium A nr 3164/2004.

§ 2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz.203 z 1991 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o podobnym profilu działania.

§ 5 Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6 Celami Fundacji są: 1. inicjowanie, promocja, realizacja i wspieranie działań w zakresie: - terapii i leczenia za pomocą dźwięku i muzyki, - wykorzystania muzyki i dźwięku w nauce i usprawnianiu funkcjonowania mózgu, - upowszechniania i rozwijania wiedzy na temat dźwięku i jego wpływu na organizmy żywe oraz na temat możliwości terapeutycznych dźwięku i muzyki, - udostępniania i upowszechnianie informacji o dokonaniach i osiągnięciach światowych w dziedzinie medycyny dźwięku; 2. organizacja i prowadzenie działań w zakresie ekonomicznych uwarunkowań rynku muzyki terapeutycznej, prac badawczych nad wpływem dźwięku na organizmy żywe, wyspecjalizowanych usług w zakresie terapii dźwiękiem i muzyką; 3. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów terapii dźwiękiem, twórców i miłośników muzyki o charakterze leczniczym, terapeutycznym i etnicznym, osób zainteresowanych terapią dźwiękiem, lekarzy różnych specjalności, nauczycieli, pedagogów i terapeutów oraz wybitnych osobistości świata nauki i kultury, autorytetów życia publicznego w kraju i za granicą; 4. prezentowanie różnych stylów muzycznych, dokonań największych twórców zwłaszcza w dziedzinie muzyki o charakterze leczniczym i terapeutycznym oraz religijnej, medytacyjnej i etnicznej wielu kultur, ukazując muzykę jako narzędzie do leczenia i terapii oraz jako najbardziej uniwersalny język, łączący wszystkich ludzi bez względu na światopogląd; 5. współpraca z placówkami leczenia i terapii dźwiękiem w innych krajach świata oraz wymiana doświadczeń w zakresie terapii dźwiękiem i muzyką; 6. zaopatrywanie placówek medycznych, opiekuńczych i oświatowych w nowoczesny sprzęt do terapii dźwiękiem oraz w nagrania profesjonalnej muzyki leczniczej i relaksacyjnej.

§ 7 Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. organizowanie i finansowanie działań kulturalno-artystycznych i naukowych związanych z terapią dźwiękiem: a) spotkań, konferencji, sympozjów i seminariów; b) programów naukowo badawczych; c) koncertów i festiwali muzyki leczniczej z udziałem artystów i terapeutów z całego świata; d) projektów wydawniczych; e) wystaw, pokazów i prezentacji urządzeń do terapii dźwiękiem, instrumentów muzycznych różnych kultur oraz nagrań; f) wystaw i przeglądów prac, publikacji, artykułów, wywiadów, wyników badań nad dźwiękiem; g) kursów i warsztatów w zakresie: - terapii dźwiękiem dla personelu opiekuńczego, medycznego - wykorzystania muzyki w edukacji i terapii pedagogicznej dla nauczycieli różnych szczebli nauczania, pedagogów, logopedów i psychologów. 2. poszerzanie wiedzy, zdobywanie kwalifikacji i umiejętności terapeutycznych szczególnie w zakresie terapii dźwiękiem; 3. prowadzenie sondaży, ankiet w różnych grupach społecznych; 4. organizowanie różnych form wymiany naukowej z innymi krajami w zakresie terapii dźwiękiem; 5. współpracę z placówkami służby zdrowia i uczelniami medycznymi; 6. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom i innym osobom lub jednostkom organizacyjnym, realizującym cele Fundacji; 7. pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji; 8. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

§ 8 Przy realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z instytucjami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi i twórczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prywatnymi w kraju i za granicą.

§ 9 Cele statutowe mogą być realizowane zarówno poprzez działalność charytatywną jak i poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 zł oraz środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 11 Dochodami fundacji są:

darowizny, spadki i zapisy od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych; - dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; - wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; - subwencje osób prawnych; - dotacje; - inne wpływy, w tym dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 12 Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 13 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 20.000 zł lub 5 tysięcy euro uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji. 2. Osoby fizyczne lub prawne, które w sposób znaczący przyczyniają się do realizacji celów Fundacji, również mogą uzyskać tytuł sponsora Fundacji. 3. Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu i uchwały Rady Fundacji. 4. Sponsorzy korzystają z honorowych przywilejów podczas imprez organizowanych przez Fundację i na terenie jej obiektów, a także z różnych form nieodpłatnej reklamy i promocji, świadczonej przez Fundację przy okazji jej działalności statutowej. Zakres tych świadczeń określa zarząd. 5. Uprawnienia i przywileje sponsora mogą wygasnąć lub ulec zawieszeniu, gdyby osoba ta podjęła działania godzące w dobro Fundacji. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 15 Organami Fundacji są :

Rada Fundacji, - Zarząd.

§ 16 Radę Fundacji, zwaną dalej Radą tworzą Fundatorzy.

§ 17 Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych, nadzorczych i stanowiących.

§ 18 1. Posiedzenie Rady odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak, niż 4 razy w roku. 2. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd albo co najmniej dwóch członków Rady 3. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 19 Rada Fundacji posiada następujące kompetencje:

1. uchwalanie programu działania Fundacji; 2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu; 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji.

§ 20 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech osób. W przypadku zarządu jednoosobowego tworzy go Prezes Fundacji. W przypadku zarządu dwu lub trzy osobowego zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesów Fundacji. 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony przez Fundatorów. 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 21 1. Posiedzenia Zarządu, odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu zwołuje Prezes Fundacji. 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym przy zarządzie wieloosobowym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym prezesa. 3. Wobec Rady, Zarząd reprezentuje Prezes lub Vice-prezesi Fundacji.

§ 22 1. Zarząd kieruje działalnością statutową i gospodarczą Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za zgodną z celami, Statutem i przepisami prawa działalność Fundacji oraz za jej wyniki finansowo ? gospodarcze. 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: - reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; - sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; - tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich struktury i zakresu działania; - zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia; - powoływanie pełnomocników Fundacji, działających w jej imieniu w określonych sprawach i na wyznaczonym terenie, - przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów finansowych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych, - nadzorowanie prowadzenia dokumentacji Fundacji oraz dokumentacji jej jednostek organizacyjnych, - sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji, 3. Do kompetencji zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu kompetencji rady fundacji.

§ 23 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji przy zarządzie jednoosobowym składa prezes Fundacji, a przy zarządzie wieloosobowym dwaj członkowie Fundacji, w tym prezes Fundacji. 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

§ 24 1. Zarząd może powoływać, jako swoje ciało doradcze, komisję programową lub konsultantów spośród twórców skupionych wokół idei Fundacji. 2. Zarząd może powołać organ doradczy, w skład którego wchodzą wybitne osobistości świata nauki, w szczególności w dziedzinie terapii dźwiękiem i muzyką, muzyki, medycyny oraz autorytety życia publicznego w kraju i za granicą popierające działalność Fundacji i zasłużonych dla jej rozwoju.

§ 25 Dla realizacji zadań statutowo ? programowych na wyznaczonych terenach poza siedzibą Fundacji Zarząd może powołać przedstawicielstwa Fundacji i kierujących nimi pełnomocników Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 26 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów realizowanych przez Fundację. 2. Decyzje w przedmiocie zmian w statucie podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym Jej cele.

§ 28 Zarząd, po zasięgnięciu opinii Fundatorów, może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz wyznaczyć jej likwidatorów, o czym zawiadamia Fundatorów.

§ 29 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji.